Croatian Obesity Forum: „Metabolički sindrom u djece“

Prijavite se na Croatian Obesity Forum koji će se održati na Svjetski dan debljine, 4. ožujka 2020., u Hrvatskom liječničkom zboru, Šubićeva 9, od 12:00 do 16:00 sati.

Organizator: PETICA – igrom do zdravlja Hrvatskog društva za kliničku prehranu, Hrvatski liječnički zbor

Program:

12:00 – 12:15 Uvodna riječ

Prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora

12:15 – 12:35 Epidemija pretilosti u odrasloj i dječjoj dobi

Doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

12:35 – 12:45 (Za)živjeti zdravo u 12 tjedana

Dora Bukal, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ivana Šimić, dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

12:45 – 13:10 Metabolički sindrom i kardiovaskularni rizici u školske djece i mladih u Republici Hrvatskoj

Prof. dr. sc. Vesna Jureša, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Doc. dr. sc. Marjeta Majer, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Doc. dr. sc. Vera Musil, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

13:10 – 13:30 Hipertenzija u djece i adolescenata s metaboličkim sindromom

Doc. dr. sc. Vesna Herceg Čavrak, dr. med., Klinika za dječje bolesti Zagreb

13:30 – 13:40 Rasprava

13:40 – 14:00 Rano prepoznavanje dislipidemije kod djece

Dr. sc. Ivan Pećin, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

14:00 – 14:20 Utjecaj tjelesne aktivnosti na djecu s metaboličkim sindromom

Doc. dr. sc. Maroje Sorić, dr. med., Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Tatjana Trošt Bobić, mag. cin., Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

14:20 – 14:30 Rasprava

14:30 – 15:00 Ručak i osvježenje

15:00 – 15:20 Svi rizici predijabetesa  

Ana Marija Liberati Pršo, dr.med., Klinička bolnica “Sveti duh”

15:20-15:40 Nutritivni čimbenici važni u prevenciji i liječenju metaboličkog sindroma u djece

Prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, Klinički bolnički centar Zagreb

15:40 – 16:00 PETICA-igrom do zdravlja: iskustva u prevenciji pretilosti u djece zagrebačkih osnovnih škola

Sara Cobal, mag. nutr., Hrvatski liječnički zbor

16:00 – 16:15 Rasprava i završna riječ

 

Kako se prijaviti?

Stručni simpozij nema kotizaciju, potrebno je samo prijaviti se na e-adresu: petica@hlz.hr uz naznaku imena, prezimena, titule i institucije.