Statut

Osnivačka skupština Hrvatskoga društva nutricionista i dijetetičara, udruge hrvatskih stručnjaka koji djeluju na području nutricionizma i dijetetike, osnovana 23.svibnja 2014., na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN, 88/01 i 11/02) donosi:

S T A T U T
HRVATSKOG DRUŠTVA NUTRICIONISTA I DIJETETIČARA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima; te o djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara
Skraćeni naziv Udruge je: HDND
Na engleskom jeziku naziv društva jest: Croatian Society of Nutritionists and Dietitians
Sjedište Udruge je: KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara je neprofitna udruga osnovana 23.05.2014., koja ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u registar udruga sukladno zakonskim propisima.

Članak 4.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 5.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je: okruglog oblika u kojemu po obodu piše HRVATSKO DRUŠTVO NUTRICIONISTA I DIJETETIČARA , a u sredini HDND.

Članak 6.

Udrugu zastupaju PREDSJEDNIK, DVA DOPREDSJEDNIKA i TAJNIK. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 7.

 1. Djelatnost HDND obavlja se u podružnicama, sekcijama, radnim skupinama i klubovima, koji nemaju pravnu osobnost.
 2. Podružnice HDND-a osniva Predsjedništvo HDND-a, na prijedlog Nadzornog odbora.
 3. Sekcije, radne skupine i klubove osniva Predsjedništvo HDND-a, na prijedlog Nadzornog odbora.
 4. Udruga se može udruživati u mrežu ili drugi oblik udruživanja u Republici Hrvatskoj
 5. Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge.

 

II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju promicanja spoznaja o pravilnoj prehrani te razvitka i unapređenja prehrane u Republici Hrvatskoj, stručnog i znanstvenog rada te njegovanja struke. HDND u okviru svoje djelatnosti predstavlja nutricioniste i dijetetičare u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge jesu:

 • stručno i znanstveno usavršavanje: organiziranje i provođenje redovitih predavanja, savjetovanja, stručnih skupova i sl.;
 • poduka i savjetovanje opće populacije i stručne javnosti;
 • provođenje interne edukacije u svrhu pripreme svojih članova za sudjelovanje na predavanjima, te edukativnim i promotivnim skupovima;
 • suradnja i sudjelovanje u radu medija javnog informiranja, u svrhu komunikacije s pučanstvom o važnosti pravilne prehrane;
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
 • skrb o prevenciji bolesti na koje se može utjecati pravilnom prehranom;
 • davanje mišljenja i ekspertiza pri donošenju propisa i odluka o organizaciji nutritivne potpore te ostalim javno zdravstvenim problemima;
 • suradnja sa srodnim i komplementarnim organizacijama i ustanovama;
 • međunarodna suradnja i članstvo u međunarodnim srodnim organizacijama;

 

III. JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruga ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, te:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, putem web stranice, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
 • putem sredstava javnog priopćavanja.

 

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaki stručnjak s odgovarajućim obrazovanjem na području dijetetike i nutricionizma. Članom udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članovima mogu postati i druge osobe visoke stručne spreme koje surađuju sa stručnim društvima i podružnicama.

 1. Članovi HDND-a mogu biti redovni, pridruženi i počasni.
 2. Redovni članovi (u daljnjem tekstu: članovi) mogu biti samo nutricionisti (diplomirani inženjeri, prvostupnici, magistri i doktori znanosti nutricionizma) i dijetetičari (diplomirani inženjeri prehrambene tehnologije (smjer: nutricionizam, prehrambena tehnologija), diplomirani inženjeri biotehnologije i magistri nutricionizma).
 3. Pridruženi su članovi stručnjaci s višom i visokom stručnom spremom, magisterijem ili doktoratom iz zemlje i inozemstva, koji nisu dijetetičari i nutricionisti, a rade u zdravstvenoj djelatnosti te kao nezdravstveni djelatnici koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja, kao javnozdravstveni stručnjaci, ili su znanstvenici iz područja znanosti o prehrani.
 4. Počasnim članovima mogu postati članovi HDND-a te drugi zdravstveni i znanstveni građani Republike Hrvatske ili iz inozemstva, koji su posebno zaslužni za rad HDND-a ili za unapređenje struke nutricionista i dijetetičara.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva HDND-a.

Redovne i pridružene članove prima Predsjedništvo.

Članak 11.

Članovi Udruge upisuju se u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Članak 12.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje tajnik posebnom odlukom.

Članak 13

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 14.

Prava i obveze redovnih članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela HDND-a;
 • da budu obaviješteni o radu HDND-a i njegovih tijela te o materijalnom i financijskom poslovanju;
 • plaćanje članarine,
 • promicanje spoznaja o pravilnoj prehrani,
 • sudjelovanje u djelatnostima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Prava i obveze pridruženih i počasnih članova su:

 • da budu obaviješteni o radu HDND-a i njegovih tijela te o materijalnom i financijskom poslovanju;
 • plaćanje članarine,
 • promicanje spoznaja o pravilnoj prehrani,
 • sudjelovanje u djelatnostima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Član može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta i ugrozi interese društva ili prouzroči štetu Društvu i članstvu.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako do konca godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Stegovna komisija.

 

V TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Dopredsjednici
 • Tajnik
 • Stegovna komisija

 

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake četiri godine. Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine ili Nadzornog odbora Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

Skupštini presjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednici. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednike udruge Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Glasovanje za sve izborne funkcije u tijelima HDND-a je tajno i provodi se demokratski.

Odluke o usvajanju i promjenama statuta donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine kao i odluke o prestanku rada udruge.

Članak 21.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje strategiju razvitka Udruge;
 • donosi i mijenja Statut Udruge;
 • donosi financijski plan i završni račun;
 • donosi i mijenja Program rada;
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
 • bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stegovne komisije;
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednike Udruge;
 • razmatra i usvaja izvješće o radu Udruge;
 • daje smjernice za rad Udruge;
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
 • odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovne komisije;
 • odlučuje o prestanku rada Udruge;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Udruge.

Članak 23.

Predsjedništvo čini sedam članova i predsjednik. Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva Predsjedništvo i rukovodi radom Predsjedništva.

Članak 24.

Predsjedništvo:

 • bira i imenuje tajnika Udruge;
 • bira i imenuje blagajnika Udruge;
 • saziva Skupštinu Udruge
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
 • utvrđuje formiranje podružnica i drugih oblika rada na terenu.

Članak 25.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge. Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva. Predsjedništvo odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina članova predsjedništva a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 26.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini. Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 27.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine. Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu;
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
 • rukovodi radom Skupštine i njezinih tijela;
 • rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Predsjednik Udruge podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Udruge. Predsjednika bira Skupština tajnim glasovanjem između svojih članova natpolovičnom većinom prisutnih članova. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika. Mandat dopredsjednika iznosi 4 godine.

 

TAJNIK UDRUGE

Članak 28.

Tajnika Udruge bira i imenuje Predsjedništvo na mandat od 4 godine za obavljanje stručno – administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi Registar članova.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 29.

 1. Nadzorni odbor ima 10 članova.
 2. Članove Nadzornog odbora bira Skupština HDND-a.
 3. Mandat članova traje četiri godine.
 4. Članovi Nadzornog odbora mogu biti iz redova članstva (i redovno i pridruženo) i vanjski suradnici.

Članak 30.

 1. Ovlasti su Nadzornog odbora:
  – kontrolirati valjanost i zakonitost zaključaka tijela HDND-a te njihovo provođenje u skladu s odredbama Statuta i drugih akata,
  – kontrolirati korištenje sredstvima HDND-a i cjelokupno materijalno te financijsko poslovanje,
  – raspravljati o prigovorima i žalbama te donositi odluke o njima,
 2. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput na godinu. Sjednice vodi predsjednik kojeg je izabrala Skupština HDND-a.
 3. Sjednice sazivaju predsjednik Nadzornog odbora ili predsjednik HDND-a.
 4. Odluke su pravomoćne ako ih donese većina članova Nadzornog odbora.
 5. Nadzorni odbor podnosi izvještaj na svakoj Skupštini HDND-a.

 

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 31.

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi stegovna komisija, sastavljena od četiri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor, ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena
 • isključenje iz Udruge.

Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.

Članak 32.

Protiv odluke Stegovne komisije može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

 

V IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 33.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva;
 • pokretne stvari;
 • nekretnine; te
 • druga imovinska prava.

Članak 34.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine
 • dobrovoljnih priloga, sponzorstava, donacija i darova
 • dotacija iz proračuna i međunarodnih fondova
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 35.

Izvješće o materijalno-fianncijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VI NAGRADE I ODLIČJA

Članak 36.

HDND dodjeljuje nagrade i odličja.

Postupak i način dodjele nagrada i odličja uređuje se općim aktom koji donosi Skupština.

 

VII PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 37.

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada Udruge imovina će nakon namirenja troškova vjerovnika i zatvaranja udruge pripasti osnivačima.

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

U slučaju nemogućnosti održavanja skupštine Predsjedništvo će sukladno Zakonu o udugama pokrenuti postupke (imenovati likvidatora) za provedbu postupka zatvaranja udruge.

 

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 39.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Udruge.

PREDSJEDNICA UDRUGE
Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender